CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 26/11/2023

                                                                                                                                   KẾ HOẠCH DẪN TÀU

                      Từ 00.00 giờ ngày 26 tháng 11 năm 2023 đến 10.00 giờ ngày 26  tháng 11 năm 2023

                                            Kính gửi: Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tại Cẩm Phả, Vân Đồn               

                                                                                                                                          NGÀY 26.11.2023

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.        

PHU QUY 126

100

 

3.8

4332

06.00

HN2.13 – HN2.5

DŨNG A

 

 

2.        

EY HAYDN

200

 

6.5

36332

07.00

P/S – HN

MẪN

CÔNG

 

3.        

BLUE OCEAN 02

97

 

6.3

3437

07.40

P/S – CO

DŨNG A

 

 

4.        

VIET THUAN 235

165

 

6.9

14500

09.00

CP – CO1.15

HƯNG

LÂM

 

5.        

STR LUCKY

169

 

5.0

17018

10.00

CO2.11 - CP

DƯƠNG B

CÔNG

 

6.        

HAI NAM 39

171

 

5.5

17979

13.30

P/S - CO

MẪN

 

 

7.        

DONG BAC 22-07

147

 

4.0

10725

18.30

P/S - CO

HƯNG

 

 

8.        

BARANEE NAREE

190

 

12.6

33032

21.00

CO2.1 – P/S

DƯƠNG B

CÔNG