CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 27 & 28.11.2023

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
Từ 22.00 giờ ngày 27 tháng 11 năm 2023 đến 06.00giờ ngày 28  tháng 11 năm 2023
Kính gửi: Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tại Cẩm Phả, Vân Đồn  
 
NGÀY 27.11.2023
TBHT : NGUYỄN TRUNG HIẾU – 0359879288       TĐH : MR CHÍNH - 0912103363
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.        
TAI STAR
200
 
13.4
35318
23.30
HN2.6 – P/S
CHÍNH
MẠNH
 
           
 
NGÀY 28.11.2023
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.        
REDMER OLDENDORFF
260
 
11.8
65976
01.30
P/S - HN
CHÍNH
NAM
 
2.        
HAI NAM 39
171
 
9.35
17979
05.00
CP - CO
HẢI B
PHÓNG
 
3.        
QUANG VINH 188
145
 
4.2
10923
06.30
CO1.14 - CP
HẢI B
PHÓNG
 
4.        
THE HARMONY
229
 
8.1
43656
12.00
P/S - HN
NAM
ĐỒNG