CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 28/11/2023

KẾ HOẠCH DẪN TÀU

 
NGÀY 28.11.2023
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.        
REDMER OLDENDORFF
260
 
11.8
65976
01.30
P/S - HN
CHÍNH
NAM
 
2.        
HAI NAM 39
171
 
9.35
17979
05.00
CP - CO
HẢI B
PHÓNG
 
3.        
QUANG VINH 188
145
 
4.2
10923
06.30
CO1.14 - CP
HẢI B
PHÓNG
 
4.        
BANDA SEA
99.8
 
4.5
4442
10.00
HN2.13 – P/S
ĐỒNG
DŨNG B
 
5.        
THE HARMONY
229
 
8.1
43656
11.00
P/S - HN
NAM
HIẾU
 
6.        
PHU QUY 126
100
 
6.0
4332
13.00
HN2.5 - HN
ĐỒNG
DŨNG B
 
7.        
PHU QUY 126
100
 
6.0
4332
15.00
HN – P/S
ĐỒNG
DŨNG B
 
8.        
DONG CHENG 7
84
 
4.0
2926
18.30
P/S - CO
DŨNG B
ĐỒNG