Ngõ 4, Phố Hàng Than, Phường Hồng Gai, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
0203 3659 855. Fax: 0203.3811919 - Trực ban hoa tiêu: 0203 365 9955. Fax: 0203.3659922

Danh mục

Kế Hoạch Dẫn Tàu Ngày 02/03/2024

 NGÀY 02.03.2024

 
STT
 
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian  dự kiến bắt đầu dẫn tàu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.        
NAV LAXMI
229
 
6.7
43189
09.00
HN2.16 – P/S
DƯƠNG A
 
 
2.        
VIET THUAN 215-01
147
 
7.6
10995
09.00
CO2.9 – P/S
NAM
 
 
3.        
SEACON NOLA
229
 
11.9
48785
12.00
P/S - HN
NAM
 
 
4.        
QUANG VINH 188
145
 
9.1
10923
19.00
CO1.15 – P/S
HẢI B
 
 
5.        
INDIGO SPICA
190
 
12.96
32726
19.00
CO2.1 – P/S
NAM
 
 
6.        
HAI NAM 19
94
 
3.0
2734
23.00
CO1.9 – CP
LÂM
CHÍNH
 
 
                                                        
 
NGÀY 03.03.2024
 
STT
 
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian  dự kiến bắt đầu dẫn tàu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
7.        
QUANG VINH 89
180
 
5.5
20767
04.30
CO1.6 – P/S
DƯƠNG B
 
 
8.        
PYTHIAS
190
 
6.5
32837
07.30
HN2.5 – P/S
DƯƠNG B