Ngõ 4, Phố Hàng Than, Phường Hồng Gai, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
0203 3659 855. Fax: 0203.3811919 - Trực ban hoa tiêu: 0203 365 9955. Fax: 0203.3659922

Danh mục

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 04/03/2024

 NGÀY 04.03.2024

 

STT

 

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian  dự kiến bắt đầu dẫn tàu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.        

LENA + KIEV

87

 

3.2

3779 + 140

05.00

HN2.20 – P/S

ĐỒNG

 

 

2.        

HAI NAM 06

88

 

3.0

2165

17.30

CP – CO

PHÓNG

 

 

3.        

HAI NAM 88

147

 

9.5

11565

22.00

CP – P/S

HÙNG A